[28 ธ.ค. 64] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน) ปีงบประมาณ 2565วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

      นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นายแพทย์ถนอมชัย โคตรวงษา ประธานคณะกรรมการ Service Plan จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ของ Service Plan ในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565    
      เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ Service Plan รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาของพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับพื้นที่ ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตรการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี