[26 ธ.ค. 64] สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานีวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 และนายนิสิต อินลี หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และติดตามสถาณการณ์ COVID-19 ในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมทั้งติดตามมาตรการ COVID  Free Setting เคร่งครัดเพิ่มเติมหลังการระบาดในตลาดสดเทศบาลน้ำยืน 

โดยมี นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฟ้าสว่าง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน นางฉวีวรรณ คำศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางละอองศรี มั่งมี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
นางหนูเนตร แสงคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลน้ำยืน เข้าร่วมนำเสนอสถานการณ์ แนวทางมาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ COVID-19 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี