[20 ธ.ค. 64] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน) ปีงบประมาณ 2565วันที่ 21 ธันวาคม 2564

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ ประธานคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของ Service Plan ในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565  เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ Service Plan รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาของพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับพื้นที่ ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ