[20 ธ.ค. 64] มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพจิตดีเด่น เขตสุขภาพที่ 10วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10  โดยเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์ COVID-19 ปี 2564 ทั้งในระดับจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และอสม.รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยมี นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราช การจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมต้อนรับ 
ณ ห้องประชุม 50 ปีฯ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี