[9 มิ.ย. 66] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านทางระบบ VDO Conference Webex

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านทางระบบ VDO Conference Webex