[9 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน ของเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอแผนและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้นโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ WebEx conference

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอแผนและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้นโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ WebEx conference