[9 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ งานสืบสาน สร้างสรรค์ สรรพสิทธิ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ งานสืบสาน สร้างสรรค์ สรรพสิทธิ์ เพื่อเป็นเวทีรับฟังข้อมูลประชาพิจารณ์ และนำข้อมูลมาพัฒนาแผนการพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ งานสืบสาน สร้างสรรค์ สรรพสิทธิ์ เพื่อเป็นเวทีรับฟังข้อมูลประชาพิจารณ์ และนำข้อมูลมาพัฒนาแผนการพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี