[9 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 1/2566 จ.มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะตรวจราชการระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานให้มีผลลัพธ์และประสิทธิภาพมากขึ้น ในการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะตรวจราชการระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานให้มีผลลัพธ์และประสิทธิภาพมากขึ้น ในการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมให้ข้อมูลในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร