[9 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการ รพช.หนองสูง และ รพ.สต.บ้านงิ้วกรณีปกติ รอบ 1/2566 จ.มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข / อสม. พร้อมทั้งชี้แนะและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลหนองสูง และ รพ.สต. บ้านงิ้ว อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข / อสม. พร้อมทั้งชี้แนะและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลหนองสูง และ รพ.สต. บ้านงิ้ว อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร