[8-9 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุภาพที่ 10 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน Service Plan และเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนอย่างสูงสุด รวมทั้งเกิดการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพลอยนารี โรงแรมอารยารีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี