[8 มี.ค. 67] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายดิจิทัลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 30 บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

วันที่ 8 มีนาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายดิจิทัลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ เลขานุการฯ/นพ.สสจ.ยโสธร ดำเนินการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้การดำเนินงานของเขตสุขภาพให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนตามนโยบาย 30 บาท ทั่วทั้งเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากทุกหน่วยบริการได้ โดยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ในการรับบริการ
โดยมีข้อสั่งการให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสำรวจตามแนวทางที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ในจังหวัดของท่านเพื่อรายงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference