[8 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10 โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ส่งทีมร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ มุ่งเน้นสาขาที่มีประชาชนมีความต้องการสูง เพิ่มทางเลือกและขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยการรับบริการจากแพทย์เฉพาะทางในช่วงเวลาราชการ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เขตสุขภาพที่ 10 โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ส่งทีมร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ มุ่งเน้นสาขาที่มีประชาชนมีความต้องการสูง เพิ่มทางเลือกและขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยการรับบริการจากแพทย์เฉพาะทางในช่วงเวลาราชการ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (Special Medical Center : SMC) ทุกแห่ง จำนวน 300 คน ร่วมประชุม