[8 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ “NCD New Care By 3 หมอ” จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ “NCD New Care By3 หมอ” จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ “NCD New Care By3 หมอ” จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้