[7-8 ก.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10 สุขภาพที่ 10

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2565

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

  • บทบาทและจุดสำคัญการเป็นเลขานุการรุ่นใหม่
  • ความสำคัญของตำแหน่งเลขานุการ
  • ศิลปะการครองใจนาย
  • การสื่อสาร การประสานงาน ภาษา และบุคลิกภาพในบทบาทหน้าที่
  • เทคนิคและทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

โดยมี พญ.กันตินันต์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร/รองประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดการประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพในการเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ จาก สสจ.รพศ.รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม

ณ โรงแรมบลู โฮเทล จ.นครพนม