[7 ส.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานด้านบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานด้านบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี