[7 มี.ค. 67] สถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน มอบประกาศนียบัตรและปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การ แพทย์ฉุกเฉิน ให้กับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 7 มีนาคม 2567

สถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้พิจารณามอบประกาศนียบัตรและปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การ แพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) ให้กับนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดยในปี 2567 มีผู้สมควรได้รับ 35 ท่าน มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การ แพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในการมอบ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมาย ให้นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ไปรับมอบประกาศนียบัตร และปีกกิตติมศักดิ์ฯ แทน
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 มา ณ ที่นี้