[7 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดอุบลราชธานี/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้นเป็นการมอบใบประกาศ/รางวัลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับถัดมาเป็นการนำเสนอสรุปผลการระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน โดยผู้แทนนำเสนอจากจังหวัดต่างๆ

วันที่ 7 กันยายน 2566
เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดอุบลราชธานี/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้นเป็นการมอบใบประกาศ/รางวัลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับถัดมาเป็นการนำเสนอสรุปผลการระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน โดยผู้แทนนำเสนอจากจังหวัดต่างๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. จังหวัดอุบสราชธานี : ระบu Telemedicine
2. จังหวัดศรีสะเกษ : การพัฒนายกระดับสถานบริการ SAP
3. จังหวัดยโสรร : การดูแลผู้สูงอายุไร้ร้อยต่ว
4. จังหวัดอำนาจเจริญ : การพัฒนาการดำเนินงาน DM/HT ด้วยระบบปฐมภูมิ
5. จังหวัดมุกดาหาร : การชัฒนางานเด็กปฐมวัยและหัฒนาการเด็ก
กลุ่มเป้าหมายการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับรางวัล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร