[7 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอที่มีผลงานเด่นด้านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระต้น กลุ่ม 608 ในเขตสุขภาพที่ 10

รางวัลอำเภอที่มีผลงานเด่นด้านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 #ระดับเขตสุขภาพที่ 10

  • รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ 10 ได้แก่ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ 10 ได้แก่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


รางวัลอำเภอที่มีผลงานเด่นด้านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 #ระดับจังหวัด
1 จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอดอนมดแดง และ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2 จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองจันท์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอโพธ์ศรีสุวรรณ และ อำเภอห้วยทับทัน
3 จังหวัดอำนาจเจริญ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหัวตะพาน
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอชานุมาน และ อำเภอพนา
4 จังหวัดมุกดาหาร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอคำชะอี และ อำเภอหว้านใหญ่

โดยมี นายแพทย์พิเชฏฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม : พญ.กันตินันต์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร, ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนระดับจังหวัด อำเภอ รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ จ.นครพนม