[7 ก.พ. 66] ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 10 นำคณะกรรมการ Service Plan และผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 นำคณะกรรมการ service plan และผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 นำคณะกรรมการ service plan และผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็น รพ.ขนาด F1 ตั้งอยู่ห่างจาก รพร.เดชอุดม 46 กม. ห่างจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 91 กม. รับผิดชอบ 8 ตำบล 127 หมู่บ้าน 16 รพ.สต ดูแล ปชก. 95,540 คน ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานและนวรรตกรรม ด้าน service plan ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและรักษาระเบียบวินัย มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายกว่า 180 ล้าน บาท