[6 ม.ค. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมการจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพพ.ศ. 2566-2570“

ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการทบทวนแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2566 – 2570

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการทบทวนแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้การพิจารณาการจัดทำคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ สอดคล้องกับนโยบายและความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 หรือประชุมผ่านระบบ Video Conference