[6 ม.ค. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) “

ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อการพัฒนายกระดับบริการของโรงพยาบาลในทุกระดับ โดยใช้ CMI เป็นตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

“เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) “

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อการพัฒนายกระดับบริการของโรงพยาบาลในทุกระดับ โดยใช้ CMI เป็นตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10