[6 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อน ชื่นชม และแลกเปลี่ยน การพัฒนาเด็กปฐมวัย รอบครึ่งปี 67

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ แก่ จังหวัด อำเภอ หน่วยงานองค์ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่จังหวัด หน่วยงาน และ อำเภอ ที่ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพทีมแกนนำ ระดับจังหวัด /อำเภอ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แกนนำระดับจังหวัด / อำเภอ จากจังหวัดอุบลราชธานี 111 คน ศรีสะเกษ 98 คน ยโสธร 44 คน อำนาจเจริญ 35 คน มุกดาหาร 35 คน แกนนำระดับเขต และภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งบูรณาการการประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่10 อีกจำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน
โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ จากงบพัฒนาเขตสุขภาพที่10 และ งบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 10 ได้รับการสนับสนุน วิทยากร จาก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล