[6 ธ.ค. 66] ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯร่วมKick offนโยบายสถานชีวาภิบาล”การจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาล ในจ.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ร่วม Kick off นโยบายสถานชีวาภิบาล “การจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาล ในจังหวัดยโสธรและสนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ. และศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพตลอดจนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายจังหวัดยโสธร ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้นำทางศาสนา ให้ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก สสจ.สสอ. รพ. รพสต. และ ภาคีเครือข่ายจาก พมจ. อบจ จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
ภาพ/ข่าว : วรรณภา อินต๊ะราชา