[6 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 6-7 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เจ้าภาพการจัดการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กำหนดการประชุมมีดังนี้
ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอ “สรุปผลการตรวจราชการ” โดย คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ ด้านนโยบายผู้บริหาร Agenda Based (Health For Wealth,ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ), ด้านระบบบริการสุขภาพ Functional Based (สุขภาพกลุ่มวัย,Digital Health,ลดป่วยลดตาย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ,องค์การสมรรถนะสูง) และ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ Area Based (ผู้สูงอายุ, Innovative Health Care : โรคเบาหวาน)
ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ “สรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10” โดยคณะกรรมการ C ต่างๆ
และต่อด้วยการจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมคว่ามคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน (แยกกลุ่มตามจังหวัด)

วันที่ 6 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เจ้าภาพการจัดการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กำหนดการประชุมมีดังนี้
ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอ “สรุปผลการตรวจราชการ” โดย คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ ด้านนโยบายผู้บริหาร Agenda Based (Health For Wealth,ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ), ด้านระบบบริการสุขภาพ Functional Based (สุขภาพกลุ่มวัย,Digital Health,ลดป่วยลดตาย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ,องค์การสมรรถนะสูง) และ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ Area Based (ผู้สูงอายุ, Innovative Health Care : โรคเบาหวาน)
ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ “สรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10” โดยคณะกรรมการ C ต่างๆ
1.ด้านการพัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพ (CHRO)
2.ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
3.ด้านพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (CPO)
4.ด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO)
5.ด้านการพัฒนาระบบปฐมภูมิ (CPPO)
6.ด้านการพัฒนาระบบเทโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
และต่อด้วยการจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมคว่ามคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน (แยกกลุ่มตามจังหวัด)
1. จังหวัดอุบสราชธานี : ระบu Telemedicine
2. จังหวัดศรีสะเกษ : การพัฒนายกระดับสถานบริการ SAP
3. จังหวัดยโสรร : การดูแลผู้สูงอายุไร้ร้อยต่ว
4. จังหวัดอำนาจเจริญ : การพัฒนาการดำเนินงาน DM/HT ด้วยระบบปฐมภูมิ
5. จังหวัดมุกดาหาร : การชัฒนางานเด็กปฐมวัยและหัฒนาการเด็ก
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference