[6 ก.พ. 66] ประชุมเตรียมความพร้อมผู้นิเทศในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นตรวจราชการ ประเด็น Functional based

วันที่ 6 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อุบลราช ธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมผู้นิเทศในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นตรวจราชการ ประเด็น Functional based

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อุบลราช ธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมผู้นิเทศในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นตรวจราชการ ประเด็น Functional based 3.2 การยกระบบบริการผู้สูงอายุ และ ประเด็น Area based 7.1 การจัดระบบสุขภาพแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี แพทย์หญิงนภาพร เกียรติดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 แพทย์หญิง ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และคณะผู้นิเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานฯประเด็นดังกล่าว รอบที่ 1/2566 เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และระบบ Webex Conference