[6 ก.ค. 67] จ.ยโสธร จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิด โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดยโสธร โดย นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราขการจังหวัดยโสธร นางสินีนาฏ ทองสุข นางยกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10,
และนายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเลิงนกทา คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ในพิธีเปิดโครงการ นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานในพิธี นำมวลชนถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยถวายสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน จากนั้นนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ หลังพิธีเปิดโครงการได้มีพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ประชาชน จำนวน 10 ราย และพิธีมอบชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และเวชภัณฑ์ โดยแพทย์หญิงพนิดา คำภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 มอบให้จังหวัดยโสธรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดกรองไวรัสตับอักเสบให้กับประชาชน จากนั้นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน ลงเยี่ยมชมจุดบริการในคลินิกต่างๆ พบปะทีมแพทย์จิตอาสา สหวิชาชีพจิตอาสา อสม. และประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 10 คลินิก ดังนี้
1. คลินิกทันตกรรม
2. คลินิกตาในผู้สูงอายุ
3. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม
4. คลินิกคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี
5. คลินิกการแพทย์แผนไทย
6. คลินิกกายภาพบำบัด
• โรงทาน “จิตอาสา” จากชมรมพ่อค้าเลิงนกทา
• ซุ้มน้ำดื่ม คสร. และนิทรรศการ “สัปดาห์เภสัชกรรม”
7. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
8. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง
9. คลินิกสุขภาพจิต
10. คลินิกคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน
ทีมที่ให้บริการเป็นทีมแพทย์จิตอาสา และสหวิชาชีพจิตอาสา โครงการนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการตรวจรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทางตามคลินิกเฉพาะที่ให้บริการ