[6 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย “พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 103 EQ & EF ดี”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบ WebEx Conference

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุม การประชุมการส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 “พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 103 EQ & EF ดี” ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 11 , 14 โดยมี ศึกษาธิการภาค 14 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่กลไกการทำงานในระดับปฏิบัติ โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีไอคิวเกิน 103 ในปี 2569

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุม การประชุมการส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 “พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 103 EQ & EF ดี” ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 11 , 14 โดยมี ศึกษาธิการภาค 14 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่กลไกการทำงานในระดับปฏิบัติ โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีไอคิวเกิน 103 ในปี 2569
โดยมีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10 และนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยากเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 10 ในครั้งนี้