[5 ก.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2/2567 จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีประเด็นการตรวจราช ดังนี้ โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติ, สุขภาพจิตและยาเสพติด, มะเร็งครบวงจร, ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย, สถานชีวาภิบาล, ดิจิทัลสุขภาพ, ส่งเสริมการมีบุตร, เศรษฐกิจสุขภาพ และประเด็นติดตามสำคัญในพื้นที่ การตรวจสอบประสิทธิภาพการเงิน OVCCA และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ เกิน 103
โดยมี ผู้บริหาร คณะตรวจราชการและคณะเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 10 และจังหวัดอำนาเจริญ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาเจริญ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference