[4 ส.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 “มุกศรีโสธรเจริญราชธานี” Open House ONE Region ONE Factory Product Champion มุ่งสู่ Health for Wealth & พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 ”

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม Open House พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 ” พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 และภาคีเครือข่ายด้านสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ นำไปสู่ ONE Region ONE Factory Product Champion เขตสุขภาพที่ 10 และพัฒนาแหล่งปลูกสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทย health for wealth อีกทั้งมีการส่งเสริมให้ใช้ยาสมุนไพร ก่อเกิดให้ประหยัดรายจ่ายได้มากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม Open House พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 ” พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 และภาคีเครือข่ายด้านสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ นำไปสู่ ONE Region ONE Factory Product Champion เขตสุขภาพที่ 10 และพัฒนาแหล่งปลูกสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทย health for wealth อีกทั้งมีการส่งเสริมให้ใช้ยาสมุนไพร ก่อเกิดให้ประหยัดรายจ่ายได้มากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะการรมการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพรพืชเศรษฐกิจ, คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ, จาก 5 จังหวัด, ศูนย์วิชาการ, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีการบรรยายภาควิชาการ การประชุมกลุ่มระดมสมอง การจัดนิทรรศการและการนำเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี