[4 ส.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่าย 4 พี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่าย 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในเครือข่าย 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นำโดยแพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่าย 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในเครือข่าย 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำโดยแพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ยินดีต้อนรับ