[4 ส.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ลงเยี่ยมรับฟังแนวทางการพัฒนาศักยภาพการยกระดับการบริการของโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมชมโรงพยาบาลน้ำยืน เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาศักยภาพการยกระดับการบริการของโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยที่ครอบคลุมตามแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพ โดยมีคณะผู้ร่วมเยี่ยม นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมชมโรงพยาบาลน้ำยืน เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาศักยภาพการยกระดับการบริการของโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยที่ครอบคลุมตามแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพ โดยมีคณะผู้ร่วมเยี่ยม นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี