[4 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะสมอง อีคิวและไอคิวเด็กปฐมวัย

วันที่ 4 มกราคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
นางกองมณี สุรวงษ์สิน
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10
นายธัชชัย ใจคง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
และ Core team.
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะสมอง อีคิวและไอคิวเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ