[4 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลในชุมชน ตามนโยบาย Quick Win 100 วัน ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ และภาคีเครือข่าย

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผช.ผตร.เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อํานวยการ และผู้แทนจากศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานชีวาภิบาล เขตสุขภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ โรงพยาบาลหัวตะพาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสร้างถ่อ และ เครือข่ายดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ในจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสานพลังการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลในชุมชนและ Health Station ตามนโยบาย Quick Win 100 วัน เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้พระสงฆ์สามารถดูแลตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชน และสังคม กับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้อง ตามหลักพระธรรมวินัย ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงชีวาภิบาล “จิตตเกษม”วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งเยี่ยมชม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงชีวาภิบาล “จิตตเกษม” ตำบลหนองแก้ว และHealth Station และมอบสิ่งสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์ และเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับยั่งยืน แด่พระครูภาวนากิจจาทร รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ