[4 ก.ค. 67] คณะตรวจราชการ เขตสุขภพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดอำนาจเจริฐ
– รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
– ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลหัวตะพาน รับฟังการบรรยายสรุป การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ คปสอ.หัวตะพาน จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน รับทราบประเด็นปัญหาการดำเนินงาน และเยี่ยมชมผลงานเด่นของพื้นที่
โดยมีนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติศักดื์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานครั้งนี้