[30 ส.ค. – 1 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและบัญชีระยะ 2 ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และบัญชีระยะ 2 โดยมี ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง ,นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ,นายแพทย์เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลชาติตระการ,นางสาวจารวี ขำนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,นายภศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ,นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวพรทิพย์ สมวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้สังเกตการณ์ เข้ารับการอบรมดังกล่าว ฯ จำนวน 280 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบการเงิน การคลัง และศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 และ 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และบัญชีระยะ 2 โดยมี ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง ,นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ,นายแพทย์เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลชาติตระการ,นางสาวจารวี ขำนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,นายภศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ,นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวพรทิพย์ สมวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้สังเกตการณ์ เข้ารับการอบรมดังกล่าว ฯ จำนวน 280 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบการเงิน การคลัง และศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 และ 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี