[30 ส.ค. 65] “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10” ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10” ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 10 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านบู้ท นิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่ พื้นที่ดีเด่นต้นแบบและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในปี 2565

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ ภาคีเครือข่าย 5 จังหวัด รวม 300 คน

ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี