[30 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 / 2567 และสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงและนโยบายเขตสุขภาพที่10 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รก.สาธารณสุขนิเทศก์ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5 / 2567 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยมีวาระการประชุม เพื่อพิจารณาและติดตาม การดำเนิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดสรรโควต้านักเรียนทุน การบริหารการเงินการคลัง การดำเนินการงบพัฒนาเขตฯ การบริหารงบลงทุน การกำกับติดตามบริหารสัญญาก่อสร้าง และอื่นๆ รวมทั้งเรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการต่างๆ
โดยมีผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้้กี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference