[30 ก.ย. 66] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญ

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภาคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยคณะอนุกรรมธิการ คณะทำงาน และภาคเอกชน ได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้แก่
1.การสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 5 ห้อง
2.ระบบอินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ (Inspectra CXR)
3.ระบบรับและแสดงผลข้อมูลยาดิจิทัล Pharmasafe
4.การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Secueity)
5.การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Health Information exchange (HIE)
เวลา 09.30 นำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปยังห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยแพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟัง ภาพรวมการพัฒนาและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ทั้งนี้ ท่านสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
กล่าววัตถุประสงค์ของการเยี่ยม พร้อมชื่นชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานรักษาต่อยอด ต่อไป
เวลา 10.00 น. นำคณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
ไปยังหอผู้ป่วยพิเศษทวีกันยา-พาสนต์ โดยท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้ทำพิธีตัดริบบิ้นส่งมอบห้องพิเศษ จำนวน 5 ห้อง และมอบบรรจุภัณฑ์ มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี