[30 ก.ย. 66] “ราษฏรสุขใจ พลานามัยแข็งแรง แพทย์พระราชทาน” โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น

โครงการ
“ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน”
โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร
จังหวัดยโสธ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคีได้น้อมนำพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง
และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัตรักษาผู้ป่วย
โรคตาและทันตกรรม
ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน ” และกิจกรรม “เด็กไทยใฝ่ดี” พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้
มีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และรับมอบแว่นตา จำนวน ๔๕- ราย ด้านทันตกรรม มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน ๓๐๐ ราย
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๕๐ ราย
โดยโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน ” ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการรักษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ลดระยะเวลาการรอคอย การผ่าตัดให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการจักษุและทันตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยฟื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี
อีกทั้งภายในโครงการได้จัดกิจกรรม “เด็กไทย ใผ่ดี” เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้เรื่องความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และความกตัญญ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาในการฝึกทักษะการกู้ชีพฉบับประชาชนทั่วไป
ในปี ๒๕๖๖ โครงการ “ราษฎสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์
แพทย์พระราชทาน ” ได้ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา และให้บริการทันตกรรมแล้ว รวมเป็นจำนวนกว่า ๔,๑๐๐ คน และโครงการจะยังคงดำเนินงานต่อไป ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะแพทย์ พยาบาล และเหล่าจิตอาสา
เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีพื้นฐานสุขภาพที่ดี อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการนี้ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ นางกองมณี สุรวงษ์สิน
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐
นพ.ยุทนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นพ.สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ผู้บริหารทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรและภาคี
เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี