[3 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2566 จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2566 จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2566 จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ งานโสตทัศนูปกรณ์ สสจ.ยโสธร, งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา รพ.ยโสธร