[3 มี.ค. 66] นายแพทย์ธีระพงษ์ รก.ผอ.สนง. เขต 10 เป็นประธานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร รักการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบาย ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริหารงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร รักการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบาย ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริหารงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี