[3 ก.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขตคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้านของเขตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับเขตคัดเลือกแพทย์ เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้านเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน โควตาเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1
โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ /ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (CHRO) เขตสุขภาพที่ 10, รองผู้อำนวยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้ยื่นความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสาขาต่างๆ (ทุนเขตสุขภาพที่ 10)
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าlชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และประชุมผ่านระบบ WEBEX Conference