[29 ส.ค. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านการบริหารการเงินการคลัง สำหรับผู้บริหาร ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง ,อาจารย์นวพร บุศยสุนทร อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารการเงินการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง ,อาจารย์นวพร บุศยสุนทร อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารการเงินการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง