[29 พ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567) เพื่อติดตามการดำเนินการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัมนาระบบบริการสุขภาพ งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารการเงินการคลัง การกำกับติดตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 13 ประเด็น/10 ประเด็น Quick Win และวาระการจากศูนย์วิชาการ “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” เขตสุขภาพที่ 10
โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference