[29 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 / 2567 และการตรวจราชการรอบที่ 2 / 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รก.สาธารณสุขนิเทศก์ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสรุปตรวจราชการ 1/ 2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 8 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ แนวทางการตรวจราชการของเขตสุขภาพที่ 10 รอบ 2/2567 จากคณะตรวจราชการในแต่ละประเด็น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและยกระดับการบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference