[29 กย. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

วันพุธที่ 29 กันยายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานกับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานด้าน สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาชิราลงกรณ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลต่อเนื่องในสงฆ์อาพาธโดยใช้วัดเป็นหอผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วย (Temple Ward) โครงการปรับเปลี่ยนอาจาระด้านพฤติกรรมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณร โครงการเยี่ยมพระภิกษุสูงอายุและพระภิกษุอาพาธ และโครงการอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฏฐาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์และสถานชีวาภิบาล
ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี