[28 มิ.ย. 67] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 6/2567 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 6 / 2567 (ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยมีวาระการประชุม เพื่อพิจารณาและติดตาม การดำเนินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงินการคลัง การดำเนินการงบพัฒนาเขตฯ การบริหารงบลงทุน การกำกับติดตามบริหารสัญญาก่อสร้าง งานพัฒนาระบบริการสุขภาพ งานสุขภาพดิจิทัล งานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน วาระจากศูนย์วิชาการ และวาระอื่นๆ
โดยมีผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รก.สาธารณสุขนิเทศก์ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้กี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference