[28 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น 13 นักท่องเที่ยวปลอดภัย Safety tourist

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมประเด็น 13 นักท่องเที่ยวปลอดภัย Safety tourist เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบาย Safety tourist เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่10