[28 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ ในประเด็น การส่งเสริมการมีบุตร

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น การส่งเสริมการมีบุตร การพัฒนาโรงพยาบาลตระการพืชผลตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ SAP และติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่