[28 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลโขงเจียม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ ในประเด็น การส่งเสริมการมีบุตร

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น การส่งเสริมการมีบุตร, การพัฒนาโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ SAP และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รับฟังการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่